Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe "Myšlienky", ktorým sa realizuje siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 - 2013) (KOM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS))