Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, prezentată de Irlanda) (COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))