Mål C-300/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 november 2006 (begäran om förhandsavgörande från Bundezfinanshof – Tyskland) – Hauptzollamt HAmburg-Jonas mot Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (Direktiv 91/628/EEG – Skydd av djur vid transport – Intervaller för vattning och utfordring samt transporttidens och viloperiodens längd – Begreppet transport (Transportdauer) – Beaktande av den tid det tar att lasta och lossa djuren)