Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 3 mars 2005 i mål C-499/03 P: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH och Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande – Gemensamma tulltaxan – Uppbörd av importtullar i efterhand – Efterskänkning av uppbörd – Villkor – Artikel 220.2 b i förordning (EEG) nr 2913/92 – Misstag av tullmyndigheterna – Misstag som kunde ha upptäckts – Kombinerade nomenklaturen – Uppgifter – Räckvidd)