Υπόθεση T-758/14 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Infineon Technologies κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Αγορά των μικροκυκλωμάτων για κάρτες – Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ – Ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών – Πλήρης δικαιοδοσία – Υπολογισμός του ύψους του προστίμου – Συνεκτίμηση της συμμετοχής σε μέρος μόνο ενός δικτύου διμερών επαφών μεταξύ ανταγωνιστών)