Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1438 ze dne 4. srpna 2017, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2017) 5456) (Text s významem pro EHP. )$