Beschikking van de President van het Gerecht van eerste aanleg van 30 oktober 2003 in de gevoegde zaken T-125/03 R en T-253/03 R: Akzo Nobel Chemicals Ltd en Akcros Chemicals Ltd tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Kort geding — Mededinging — Verificatiebevoegdheden Commissie — Bescherming van vertrouwelijkheid — Correspondentie tussen advocaten en cliënten — Grenzen)