2001 m. vasario 26 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo civilinės saugos srityje (2001/C 82/01)