2006 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (Tekstas svarbus EEE)