2019 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/912, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 650/2014, kuriuo nustatomi informacijos, kompetentingų institucijų atskleistinos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES, formato, struktūros, turinio ir metinio skelbimo datos techniniai įgyvendinimo standartai (Tekstas svarbus EEE.)