Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/912 оd 28. svibnja 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 650/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)