Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/912 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2014 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)