Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2020 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39686 – Cephalon) (oznámeno pod číslem C(2020) 8153) (Pouze anglické znění je závazné) (Text s významem pro EHP) 2021/C 32/07