Υπόθεση T-704/19: Προσφυγή της 15ης Οκτωβρίου 2019 – FGSZ κατά ACER