95/253/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1995 για την ενίσχυση που χορηγείται από τη γαλλική κυβέρνηση στην επιχείρηση Allied Signal Fibers Europe SA, Longwy, Meurthe-et-Moselle (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)