Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/239 (2021. gada 16. februāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/1809 par konkrētiem aizsargpasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 1126) (Dokuments attiecas uz EEZ)