Οδηγία (EE) 2016/882 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις γλωσσομάθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$