Официален вестник на Европейския съюз, L 5, 7 януари 2012г