Vec C-644/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. októbra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – FT/Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a i., HS, Ministerul Educaţiei Naţionale (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Články 1, 2 a 3 – Smernica 1999/70/ES – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Doložka 4 – Zásada nediskriminácie – Opatrenie prijaté univerzitným zariadením na základe vnútroštátneho práva – Zachovanie postavenia učiteľa v trvalom pomere nad rámec zákonného veku odchodu do dôchodku – Možnosť vyhradená učiteľom, ktorí sú držiteľmi titulu školiteľa dizertačnej práce – Učitelia, ktorí nie sú držiteľmi tohto titulu – Zmluvy na dobu určitú – Nižšia mzda v porovnaní so mzdou poskytovanou učiteľom v trvalom pomere)