Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/646 оd 19. travnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu jedinstvenih postupaka i tehničkih specifikacija za homologaciju tipa motornih vozila s obzirom na njihove sustave za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti (ELKS) (Tekst značajan za EGP)