Απόφαση (ΕΕ) 2019/571 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) για το οικονομικό έτος 2017 (SRB/PS/2019/02)