Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1835/90 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1990 για τον καθορισμό, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1990 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1991, των ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που παράγονται στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα που επωφελούνται της ενισχύσεως στο ραφινάρισμα που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2225/86 του Συμβουλίου