Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1992 για να μη δοθεί συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 58/92 για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού