Κρατική ενίσχυση — Ουγγαρία — Κρατική ενίσχυση SA.39235 (2015/C) (πρώην 2015/NN) — Ουγγαρία — Φόρος διαφήμισης Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ