Vec C-638/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. marca 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgicko) – X, X/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Článok 25 ods. 1 písm. a) — Vízum s obmedzenou územnou platnosťou — Udelenie víza z humanitárnych dôvodov a z dôvodov medzinárodných záväzkov — Pojem „medzinárodné záväzky“ — Charta základných práv Európskej únie — Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Ženevský dohovor — Udelenie víza za predpokladu preukázaného rizika porušenia článkov 4 a/alebo 18 Charty základných práv — Neexistencia povinnosti)