Asia C-638/16 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgia) – X ja X v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 810/2009 — 25 artiklan 1 kohdan a alakohta — Alueellisesti rajoitettu viisumi — Viisumin myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi — Kansainvälisten velvoitteiden käsite — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi — Geneven yleissopimus — Ei velvollisuutta viisumin myöntämiseen tilanteessa, jossa perusoikeuskirjan 4 ja/tai 18 artiklan rikkomisen vaara on todellinen)