Kohtuasi C-638/16: Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. märtsi 2017. aasta otsus (Conseil du Contentieux des Étrangers’ eelotsusetaotlus – Belgia) – X, X versus Belgia riik (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 810/2009 — Artikli 25 lõike 1 punkt a — Piiratud territoriaalse kehtivusega viisa — Niisuguse viisa väljastamine humanitaarkaalutlustel või rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks — Mõiste „rahvusvahelised kohustused“ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon — Genfi konventsioon — Viisa väljastamine juhul, kui esineb tõendatud oht, et rikutakse põhiõiguste harta artiklit 4 ja/või artiklit 18 — Kohustuse puudumine)