Υπόθεση C-638/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 7ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Conseil du Contentieux des Étrangers (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — X, X κατά État belge [Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009 — Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος — Χορήγηση θεωρήσεως για ανθρωπιστικούς λόγους ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων — Έννοια των «διεθνών υποχρεώσεων» — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών — Σύμβαση της Γενεύης — Χορήγηση θεωρήσεως εισόδου σε περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου παραβάσεως του άρθρου 4 και/ή του άρθρου 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων — Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση]