Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1150 на Комисията от 3 август 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2020) 5454) (текст от значение за ЕИП)