Sprawa C-646/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Hiszpania) — OD/Ryanair DAC (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 — Ustalenie właściwego sądu do rozpoznania żądania o wypłatę odszkodowania w związku z opóźnionym lotem — Artykuł 26 — Dorozumiany wybór jurysdykcji — Konieczność, aby pozwany wdał się w spór)