Komisijas Regula (EK) Nr. 915/2007 ( 2007. gada 31. jūlijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 622/2003, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)