Vec T-187/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 – VP/Cedefop („Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Žiadosť o obnovenie zmluvy na dobu neurčitú – Rozhodnutie o neobnovení – Zjavne nesprávne posúdenie – Právo byť vypočutý – Článok 26 služobného poriadku – Zodpovednosť – Majetková ujma – Nemajetková ujma“)