Kohtuasi T-187/18: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – VP versus Cedefop (Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Taotlus pikendada lepingut tähtajatult – Pikendamata jätmise otsus – Ilmne hindamisviga – Õigus olla ära kuulatud – Personalieeskirjade artikkel 26 – Vastutus – Varaline kahju – Mittevaraline kahju)