Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9116 — Morgan Stanley / VTG) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)