Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9116 — Morgan Stanley/VTG) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)