Υπόθεση T-860/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 — Alkemie Group κατά EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ALKEMIE – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Alkmene – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]»)