Věc C-6/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. července 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — P Oy (Státní podpory — Články 107 SFEU a 108 SFEU — Podmínka „selektivity“ — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Článek 1 písm. b) bod i) — Existující podpora — Vnitrostátní právní předpisy v oblasti daní z příjmů právnických osob — Odpočitatelnost vzniklých ztrát — Neodpočitatelnost v případě změny vlastníka — Povolování výjimek — Prostor daňové správy pro uvážení)