Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9851 — Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 183/05