Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/2125, ze dne 16. prosince 2020, kterým se vláda správního celku Nunavut uznává za subjekt, který je oprávněn vydávat dokumenty potvrzující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009, pokud jde o uvádění produktů z tuleňů na trh Unie