Särskild rapport nr 16/98 om genomförande av anslag för strukturåtgärder under programperioden 1994-1999 åtföljd av kommissionens svar (Framlagd i enlighet med artikel 188c.4 andra stycket i EG-fördraget)