Budžeta grozījums Nr. 5/2009 Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu, III iedaļa - Komisija (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))