ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2384/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 1994 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2164/92 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων με γαλακτοκομικά προϊόντα και την κατάρτιση των σχετικών προβλέψεων εφοδιασμού