Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Kuby na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (10637/2020 – C9-0097 /2021 – 2020/0233(NLE))