Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2033 2019 m. lapkričio 27 d. dėl riziką ribojančių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 806/2014 (Tekstas svarbus EEE)