Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1005 на Комисията от 9 юли 2020 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (текст от значение за ЕИП)