Korigendum k nevzneseniu námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Úradný vestník Európskej únie C 422 zo 7. decembra 2020) 2020/C 425/04