Поправка на Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9868 — Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/Middle East Cyber Services JV) (Официален вестник на Европейския съюз C 422 от 7 декември 2020 г.) 2020/C 425/04