Zaak T-76/19: Arrest van het Gerecht van 13 mei 2020 — Pontinova/EUIPO — Ponti & Partners (pontinova) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk pontinova – Ouder nationaal woordmerk PONTI – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Relevant publiek – Soortgelijke diensten – Overeenstemmende tekens – Globale beoordeling van het verwarringsgevaar”]