Vec T-329/16: Žaloba podaná 21. júna 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma/Komisia