Υπόθεση T-329/16: Προσφυγή της 21ης Ιουνίου 2016 — Bristol-Myers Squibb Pharma κατά Επιτροπής και EMA